Opbevaring i Laos Demokratiske Folkerepublik

Åben kort
Lokal tid:
06:45:49

KobJaiDer Laos

KobJaiDer, Vientiane
storageLæs mere

KCC warehouse

Unnamed Road,, Vientiane
storageLæs mere

KCC Warehouse 2

Ban Phonsavang, Vientiane, Vientiane
storageLæs mere

ແຄ້ມ ສຸກສະຫັວດ

Vientiane
storageLæs mere

KCC Warehouse 1

Ban Phonsavang, Vientiane, Vientiane
storageLæs mere

INDOCO Co., Ltd

Hom 5 Nontha Tai, Vientiane
storageLæs mere

Geotrans Logistics and Movers (Laos) Co., Ltd ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ເຈວທຮານ ໂລ ຈິດສະຕິ

Vientiane
moving_companyLæs mere

Cars park Wastepro Collection

Laos
storageLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning