Vinhandel i Laos Demokratiske Folkerepublik

Åben kort
Lokal tid:
05:45:47

ແວ່ນຫອຍແຄງ ເຈົ້າເກົ່າ

Unnamed Road, Vientiane
liquor_storeLæs mere

Cloud 9 Shop (ຮ້ານຄລາວນາຍ)

Rue Dongpalane, Vientiane
liquor_storeLæs mere

Vins de France

354 Rue Samsenthai, Vientiane
liquor_storeLæs mere

AEnoteca

Khun Bu Lom Road, Vientiane
liquor_storeLæs mere

Chokdee Café Belgian Beer Bar

Quai Fa Ngum, Vientiane
liquor_storeLæs mere

Sisanga Liquor Shop

Asean Road, Vientiane
liquor_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning