ວັດໂສກປ່າຫລວງ i Vientián

Åben kort
Lokal tid:
07:16:54
Ingen oplysninger

🕗 Åbningstider

SøndagIngen oplysninger
MandagIngen oplysninger
TirsdagIngen oplysninger
OnsdagIngen oplysninger
TorsdagIngen oplysninger
FredagIngen oplysninger
LørdagIngen oplysninger
Vientián, Laos
Kontakter telefon: +856
Latitude: 17.9452988, Longitude: 102.6268604
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • Frida Petersson

  Frida Petersson

  ::

  We more than enjoyed the Saturday meditation session together with the monks!

 • Novice sompong phommati

  Novice sompong phommati

  ::

  ເປັນສະຖານທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະເປັນສະຖານທີ່ຝຶກສະມາທິ

 • Stephanie Lepoutre

  Stephanie Lepoutre

  ::

  Meditation sessions are great on Saturday afternoon

 • Douangtavanh Kongphaly

  Douangtavanh Kongphaly

  ::

  Peaceful place and has a lot of trees.

 • Kitten Liu

  Kitten Liu

  ::

  寺庙还OK,说好的massage已经不在寺庙里面了,大门右边沿公路直行10米路口右转10米是新地址,药草桑拿1.5W比较特别,massage5W手法较轻,环境简朴原始,桑拿值得一试!关键是之前地图上标注的地址是错,害到找半天都找不到!

Nærmeste Sted for tilbedelse:

Wat Sok Pa Luang

Vientiane
point_of_interestLæs mere

ຮ້ານຕຳແຂບເວີເວີເຖດ

Vientiane
restaurantLæs mere

ຮ້ານ ຕັດຜົມເຖົ້າ&ຮ້ານ ຂາຍເຄື່ອງ

Vientiane
hair_careLæs mere

ຮ້ານຕັດຜົມເຖົ້າ

Vientiane
hair_careLæs mere

📑 Alle kategorier i Laos Demokratiske Folkerepublik

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning